Bảng giá tiêm chủng vắc xin dịch vụ tại TTYT huyện Núi Thành năm 2020

  • Cập nhật: 16/09/2020
  • Tác giả: 
BẢNG GIÁ TIÊM VĂC XIN DỊCH VỤ TẠI TTYT HUYỆN NÚI THÀNH NĂM 2020
BẢNG GIÁ TIÊM VĂC XIN DỊCH VỤ TẠI TTYT HUYỆN NÚI THÀNH NĂM 2020
(Ngày áp dụng giá: 16/09/2020)
Đơn vị tính:  đồng
STT TÊN VĂC XIN GIÁ TIÊM
1 Văc xin phòng Dại 185.000
2 Văc xin nhiễm trùng uốn ván (SAT) 38.000
3 Văc xin Viêm Gan B 1ml (Bỉ) 125.000
4 Văc xin Viêm Gan B 0,5ml (Việt Nam) 60.000
5 Văc xin Trivivac 165.000
6 Văc xin Não Mô Cầu 192.000
7 Văc xin Cúm 230.000
8 Văc xin Não Nhật Bản 80.000
9 Văc xin Thủy Đậu 587.000
10 Văc xin Rotavin (Việt Nam) 390.000
11 Văc xin Rotavin (Bỉ) 780.000