Núi hành thực hiện Đề án văn hóa công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính

  • Cập nhật: 11/04/2023
  • Tác giả: 
Cùng với việc thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phát triển, hiện đại, chuyên nghiệp, UBND huyện Núi Thành đã phát hành một văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án văn hóa công vụ, kỷ cương và kỷ luật hành chính nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm và vai trò của các cấp chính quyền, cán bộ, công chức và viên chức trong việc duy trì sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp, phong cách ứng xử văn minh và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ. Mục tiêu của đề án này là tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối và tác phong làm việc của các cán bộ, công chức và viên chức.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã và thị trấn, cùng tổ chức khác, đều được yêu cầu tuân thủ chặt chẽ Kế hoạch số 148-KH/HU ngày 08/3/2023 của Huyện ủy Núi Thành về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam, về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả công tác trong thực hiện các công việc. Đồng thời, cũng cần triển khai các nội dung tại Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về kiểm tra công vụ năm 2023 của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Việc tổ chức tự kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính và thời gian làm việc theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ cũng cần được thực hiện. Cuối cùng, cũng cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh.

Phòng Nội vụ và Tổ Kiểm tra Công vụ của huyện chịu trách nhiệm đề ra kế hoạch kiểm tra và giám sát, cùng với các cơ quan liên quan, để theo dõi việc chấp hành các quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và sử dụng thời gian làm việc của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong huyện. Bên cạnh đó, họ còn tiếp nhận các phản ánh và kiến nghị của tổ chức và cá nhân liên quan đến các nội dung trên. Nếu có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, họ sẽ thông báo đến cơ quan, đơn vị hoặc địa phương liên quan để xử lý theo quy định. Họ cũng đề xuất các hình thức xử lý đối với người vi phạm và chịu trách nhiệm xử lý các cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm.